SensDesk Portal – Villkor

Villkor för användning av SensDesk-portalen utgör avtalsvillkor för användning av tjänsterna som tillhandahålls av HW group, s.r.o. Enligt dessa villkor samtycker användaren av tjänsterna som beskrivs nedan (”Användaren”) att följa reglerna – Användarvillkor för SensDesk-portalen (”Villkoren”) som anges häri.

SensDesk Portal – Villkor för användning HW group s.r.o

Villkor för användning av SensDesk-portalen utgör avtalsvillkor för användning av tjänsterna som tillhandahålls av HW group, s.r.o. Enligt dessa villkor samtycker användaren av tjänsterna som beskrivs nedan (”Användaren”) att följa reglerna – Användarvillkor för SensDesk-portalen (”Villkoren”) som anges häri.

Skulle någon användare eller de tjänster som beskrivs nedan bryta mot dessa villkor, kan leverantören – HW group s.r.o. – tillämpa åtgärder som beskrivs här.

 

SensDesk.se portal

SensDesk.se-portaltjänsten är designad för fjärrövervakning (övervakning) av IP-enheter och sensorer anslutna till dessa enheter. Endast godkända enheter som levereras av HW group s.r.o. kan kopplas till portalen.

 • Tjänsten är tillgänglig på www.sensdesk.se. Tjänsten tillhandahålls av HW group s.r.o. till användaren via Direktronik AB.
 • Åtkomst till Tjänsten kräver skapandet av ett användarkonto kopplat till Användarens e-postadress.
 • För att visa diagram och visa historiska poster sparas data under en period av 30 till 365 dagar beroende på abonnemang. Data äldre än 365 dagar raderas.
 • Uppmätta sensorvärden/kvantiteter och tillstånd visas för den inloggade användaren via en webbläsare i ett grafiskt gränssnitt.
 • Det är möjligt att ställa in ett minimum och ett maximum för de uppmätta mängderna och tillstånden. När ett sensorvärde ligger utanför intervallet, eller när en enhet eller en sensor är frånkopplad, kan användaren informeras som vid larm. Informationen visas på webben och ett e-postmeddelande eller ett textmeddelande (SMS) kan skickas vid aktivering och avaktivering av larmtillståndet.
 • För att kunna skicka textmeddelanden måste användaren ansluta en godkänd gateway (HWg-SMS-GW) till sitt konto i SensDesk.se-systemet. För att kunna skicka textmeddelanden måste användaren tillhandahålla ett SIM-kort med SMS-tjänsten aktiverad och ansluta gatewayen till Internet. Alternativt använda SensDesk.se-systemet för denna tjänst beroende på abonnemangstyp.

Villkor

En användare som vill använda portalen måste skapa ett användarkonto. En giltig e-postadress som Användaren har obegränsad åtkomst till krävs för att skapa ett användarkonto.

Användarkontot är giltigt efter aktivering från den angivna e-postadressen. Genom att utföra aktiveringen godkänner Användaren följande villkor för användning av SensDesk.com-tjänsten:

 1. Tjänsten kan testas utan kostnad i 30 dagar och är därefter avgiftsbelagd.
 2. Det maximala antalet enheter som är anslutna till ett användarkonto beror på överenskommen abonnemangstyp, kontakta Direktronik på +46 8 52400700
 3. För en e-postadress kan endast ett användarkonto skapas.
 4. Varje enhet kan anslutas till högst ett användarkonto.
 5. Leverantören ansvarar inte för:
 • otillgänglighet eller begränsad tillgänglighet av tjänsten;
 • leverans eller misslyckad leverans av meddelanden;
 • Överföring eller misslyckad överföring av meddelanden;
 • funktions- och faktureringsaspekter av tredjepartstjänster, (t.ex. Internetanslutningen eller textmeddelanden som skickas via de anslutna enheterna);
 • korrektheten av information som skickas till användaren;
 • korrekthet och lagring av sparade eller osparade data;
 • skador som uppstår från användning och/eller tolkning av tillhandahållen information och data;
 • missbruk av information och data som lagras på portalen;
 • avslöjande, stöld, förlust eller skada av data kopplade till ett användarkonto;
 • ändringar i portalens funktioner och grafiska gränssnitt utan föregående meddelande;
 • andra effekter som uppstår i samband med användningen av tjänsten SensDesk.se. Att använda tjänsten SensDesk.se innebär att logga in på tjänstesystemet SensDesk.se (dvs. ange ett användarnamn eller en e-postadress och ett lösenord på den webbplats där tjänsten är tillgänglig, enligt beskrivningen ovan), och/eller hämta och använda data och/eller skicka e-post med hjälp av ett kommunikationsprotokoll avsett för detta ändamål.
 1. Leverantören samtycker till att inte lämna ut information som lagras på ett användarkonto till en tredje part, med undantag för auktoriserade förfrågningar enligt lagarna i Europeiska unionen.
 2. Leverantören samtycker till att inte övervaka eller ändra data som lagras på ett användarkonto, med undantag för systemunderhåll och drift och auktoriserade förfrågningar enligt lagarna i Europeiska unionen.
 3. Användaren samtycker till att Leverantören eller Leverantörens representant eller agent i Användarens land kan skicka e-postmeddelanden till Användaren med information om tjänsten SensDesk.se och relaterade meddelanden med information om Leverantörens övriga erbjudanden.
 4. Leverantören förbehåller sig rätten att utan kompensation avsluta ett konto inom SensDesk.se-tjänsten:
 • om kontot skickar oönskade meddelanden;
 • om kontot används för olaglig aktivitet eller aktivitet som bryter mot allmänt accepterade etiska och moraliska normer;
 • vars Användare försökte logga in som en annan Användare utan att veta om denna annan Användare, eller vars Användare försökte störa funktionaliteten och data för SensDesk.se-tjänsten;
 • om Användaren bryter mot, i samband med SensDesk.com-tjänsten, några avtalsvillkor, tillämpliga lagar eller etiska och moraliska standarder;
 • om SensDesk.se-tjänsten avslutas.
 1. Användaren kan när som helst avsluta sitt konto utan kompensation.

Sammanfattning

SensDesk.se service är ett verktyg som visar inkommande data i ett grafiskt gränssnitt. Dessa uppgifter ska endast användas i informationssyfte. Data får inte användas för övervakning och kontroll av maskiner, säkerhets- och säkerhetssystem, eller för övervakning av människors och djurs säkerhet och/eller hälsa. Leverantören ansvarar inte för skador som Användaren lider till följd av att Användaren inte i tid har informerats om ändringar i ovan nämnda tjänster.

Leverantören förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och/eller ovan nämnda tjänster även utan föregående meddelande.

Gällande lag – om inte annat överenskommits, styrs alla rättsliga förhållanden som uppstår mellan Användaren och Leverantören av lagar och förordningar i Europeiska unionen.

Direktronik AB

Tel.: +46 (0)8 52400700

E-post: info@direktronik.se